RESOR


ÄLDRE RESOR MER MED BIL

Äldre åldersgrupper reser mindre än grupper i medelåldern, men äldres resande har ökat över tid vilket framförallt handlar om ett ökat bilresande.

 

VTI notat 21-2013 innehåller en översikt av viktiga forskningsresultat om äldres resmönster samt diskussion om hur heterogeniteten beaktas i denna forskning. Översikten bygger dels på ett antal avslutade och pågående projekt från år 2008 och framåt där VTI har medverkat och dels har man gjort riktade litteratursökningar.

 

Tvärsnittsstudier har utgjort en viktig grund för att illustrera hur äldre åldersgrupper reser mindre än åldersgrupper i medelålder, detta gäller såväl genomsnittlig restid, reslängd och antal resor. Detta är ett stabilt mönster i flertalet industrialiserade länder. Tvärsnittsstudierna pekar på att det inte är alla restyper som minskar utan inköps-, service- och fritidsresor är fortsatt vanliga i äldre åldersgrupper nära pensionsåldern.

 

I notatet diskuteras den aktuella forskningstrenden att beskriva heterogeniteten hos äldre trafikanter. Författarna visar på studier baserade på sociodemografiska variabler likväl som en trend att konstruera nya kategorier av äldre, baserat på resmönster. Dessutom beskriver forskarna en trend där fokus ligger på livsloppsrelaterade förändringar som inverkar på mobilitet snarare än kronologisk ålder.

 

I notatet identifieras också ett antal forskningsbehov inom området äldres resvanor och avslutningsvis diskuteras på vilka grunder det fortfarande kan vara relevant att särskilja äldre som en särskild grupp när det framhålls att det är en heterogen grupp.

 

VTI notat 21-2013

 

Foto: VTI/Hejdlösa Bilder 

 

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, är ett oberoende och internationellt framstående forskningsinstitut inom transportsektorn. Huvuduppgiften är att bedriva forskning och utveckling kring infrastruktur, trafik och transporter. Verksamheten omfattar samtliga transportslag. VTI har omkring 200 medarbetare och finns i Linköping (huvudkontor), Stockholm, Göteborg, Borlänge och Lund.Ä