SENASTE NYHETERNA


ÖVERSKOTT I PENSIONSSYSTEMET

Överskott 2011 för pensionssystemet
 
Pensionsmyndigheten, Sveriges i särklass största
– och en av världens största – balansräkningar:
Det allmänna pensionssystemet på 8 000 miljarder kronor.

 


– Överskott i inkomstpensionen 2011 bidrar till ökade inkomstpensioner 2013.
Ökning av pensionerna blir den högsta hittills, men prognosen för 2014 pekar på sänkning av pensionerna, säger Ole Settergren, chef för pensionsutveckling.
 
– Pensionsåldern behöver öka om pensionsnivåerna ska stå sig.
Det är vanligast att folk tar ut pension vid 65, men andelen har minskat från 78 procent 2003 till 60 procent förra året.
Andelen som tar ut före och efter 65 har ökat, ökningen av tidiga uttag är något större än av sena uttag.
 
I dag presenterade Pensionsmyndigheten Orange rapport 2011, som beskriver den allmänna pensionens ekonomiska ställning vid utgången av 2011 och utveckling under 2011 samt tre scenarier för framtiden.
Inkomstpensionssystemet gick plus med 54 miljarder kronor 2011.
Tillgångarna översteg skulderna med cirka 2 procent, vilket bidrar till en uppräkning av pensionerna 2013.
– Orsakerna till det positiva resultatet är att fler har betalat in avgifter samt lägre ökning av pensionsskulden efter lägre omräkning av pensioner och pensionsrätter.
 
Aktiemarknadens påverkan på inkomstpensionen är ganska begränsad eftersom AP-fonderna endast utgör omkring en tiondel av de totala tillgångarna, och av AP-fonderna är drygt hälften i aktier, säger Ole Settergren.
Sedan 2009 och lång tid framöver är pensionsutbetalningarna större
än inkomsterna från pensionsavgifterna, eftersom de stora årskullarna födda på 40-talet är pensionärer.
 
Först omkring 2040 bedöms avgiftsnettot åter bli positivt, under tiden finansieras avgiftsunderskottet med medel ur AP-fonderna.
Denna utveckling är i linje med de framskrivningar som gjorts av pensionssystemet sedan mitten av 1990-talet.